پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس scas(نسخه والدین)

20,000.00 ریال – خرید
 این پرسشنامه ۳۸ سوال دارد و یک سوال باز  ۶ خرده مقیاس را نیز اندازه گیری می کند . فایل jpg است و دارای شیوه نمره گذاری و توضیحات لازم می باشد