پرسشنامه مقیاس اضطراب مرگ

هدف این آزمون اندازه گیری اضطراب مرگ است.ودارای ۱۴ سوال که گزینه های پاسخ به آنها بلی خیر است ودارای روش نمره گذاری وروایی و پایایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.