پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی

هدف این آزمون ارزیابی اضطراب مربوط به شرکت درکلاس های ریاضی و آمار است. ودارای ۲۴ سوال و روش نمره گذاری میباشد که از روایی وپایایی برخوردار است.