پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی

30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی اضطراب مربوط به شرکت درکلاس های ریاضی و آمار است. ودارای ۲۴ سوال و روش نمره گذاری میباشد که از روایی وپایایی برخوردار است.