پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی لیبو تیس

40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون نقشی را که هراس اجتماعی در انواع موقعیت های زندگی را ارزیابی میکند.ودارای ۲۴ عبارت میباشد که از روایی و پایایی برخوردار است ودارای روش نمره گذاری میباشد.