پرسشنامه مقیاس اسناد شکست رابطه عاشقانه

40,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه اندازه گیری دلایل ممکن کاهش وشکست آخرین رابطه عاشقانه است. ودارای ۳۶ سوال و روش نمره گذاری میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.