پرسشنامه مقیاس ارزیابی عملکرد خانواده

هدف این آزمون اندازه گیری سازمانی و ساختاری خانواده است. ودارای ۵۳ ماده میباشد که توانایی خانواده در سازش با حوزه وظایف خانوادگی را بر روی یک مقیاس چهاردرجه ای لیکرت مشخص میکند. ودارای روش نمره گذاری،پایایی و روایی میباشد.