پرسشنامه مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و انطباق خانواده

30,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری همبستگی وانطباق پذیری خانواده است.ودارای ۲۰ سوال وروش نمره گذاری واعتبار وروایی میباشد.