پرسشنامه مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و انطباق خانواده

هدف این آزمون اندازه گیری همبستگی وانطباق پذیری خانواده است.ودارای ۲۰ سوال وروش نمره گذاری واعتبار وروایی میباشد.