پرسشنامه مقیاس احساس خودکفایی کودکان ویلر و لِد

این پرسشنامه دارای ۲۲ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی سخت،سخت،آسان،خیلی آسان است میباشد و متعلق به ویلر و لد میباشدکه روایی ،پایایی وروش نمره گذاری ندارد.