پرسشنامه مقیاس احساس خواهی مارون زاکرمن

دراین ایزار برای هر سوال دوانتخاب پیشنهاد شده است که پاسخ دهنده دور آن جمله را با ویژگیهای وی سازگاری ببشتری دارد علامت میزند.ودارای ۴۰ سوال وروش نمره گذاری میباشد.