پرسشنامه مقیاس اتیسم بهر کودکان

این ابزار برای بررسی علایمزیر آستانه ای اختلالات اتیستیک درکودکان بهنجار ۴تا۱۱ساله تهیه شده است.ودارای ۵۰ عبارت است که برای هر کدام ۴ گزینه وجود دارد.واز روایی وپایایی برخورداراست و دارای شیوه نمره گذاری میباشد.