پرسشنامه مقیاسهای ناخوشکامی جسمی (زیستی )اجتماعی

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۰ عبارت است که پاسخگو باید بصورت ص (صحیح)وغ (غلط) پاسخ دهد.