پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال است ومتغلق به فورد و رابین است که  اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل pdfاست.