پرسشنامه مقابله نوجوانان

50,000 ریال – خرید
این ابزار در سال ۱۹۹۳توسط فرایدنبرگ ولوئیس وبا هدف اندازه گیری نحوه مقابله در نوجوانان ۱۲-۱۸ ساله و برمبنای نظریه لازاروس طراحی شده است.که شامل ۸۰ ماده وروش نمره گذاری وپایایی است.