پرسشنامه مفهوم خویشتن بک

50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه یک معیار خود گزارش دهی از نگرش منفی نسبت به خود است.در این آزمون ۲۵ خصوصیت آمده است که پاسخ دهنده نزدیکترین عبارت به ویژگی خویش را انتخاب میکند و دارای روایی و پایایی می باشد.