پرسشنامه مفروضات مدیریتی

این پرسشنامه یک دید کلی در مورد اینکه فرد چه جایگاهی در تئوری xوy داگلاس مک گریگور دارد را به ما نشان می دهد.ودارای ۱۴ عبارت است که آزمودنی در سمت راست پرسشنامه گزینه بله یا خیر را می نویسد.وشامل نحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.