پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد

20,000.00 ریال – خرید
بررسی اینکه آیا فرد در ارزیابی از مفروضات سنتی برخوردار است یا مفروضات مدرن از اهداف این پرسشنامه است وشامل ۷ عبارت وروش امتیاز دهی است.