پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد

بررسی اینکه آیا فرد در ارزیابی از مفروضات سنتی برخوردار است یا مفروضات مدرن از اهداف این پرسشنامه است وشامل ۷ عبارت وروش امتیاز دهی است.