پرسشنامه معیارهای انتخاب عرضه کننده

20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده است.شامل ۳۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بسیارمهم،مهم،تاحدودی مهم،کم اهمیت و بی اهمیت است.