پرسشنامه معرفی روش سنجش کلیفتون برای سالمندان

35,000.00 ریال – خرید
این ابزار و جود وشدت اختلال درعملکرد رفتاری وروانی راارزیابی میکند.ودارای اطلاعات ۱۲ ماده ای وخرده آزمون جهت یابی است.وازپایایی واعتبار برخورداراست.