پرسشنامه معرفی آزمون کشیدن ساعت

35,000 ریال – خرید
دراین آزمون برای کشیدن ساعت معمولا یک دایره از قبل آماده میشود واز پاسخگو خواسته میشودکه اعداد را درجای مناسب قراربدهد.واز اعتبار و پایایی برخوردار است.