پرسشنامه معاینه مختصروضعیت روانی

این ابزار برای ارزیابی تغییردروضعیت شناختی بیماران سلخورده طراحی شده بود که تشخیص موقعیت افراد درمکان وزمان،توانایی به خاطر آوردن حافظه کوتاه مدت وتوانایی حساب را تحت پوشش قرار میدهد.وشامل چندین فرم میباشد که از اعتبار و روایی برخوردار است.