پرسشنامه مطالعه تطبیقی اثرات روابط غیررسمی کارکنان دانشگاه بر کارایی دانشگاه

هدف اصلی این ابزار بررسی تاثیر روابط غیر رسمی بر کارایی بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.