پرسشنامه مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر ۴

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال است که سن شروع مصرف مشروبات الکلی وموادمخدر و تعداد دفعات مصرف را اندازه گیری میکنند و دارای تحلیل و روش نمره گذاری میباشد.