پرسشنامه مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر ۴

این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال است که سن شروع مصرف مشروبات الکلی وموادمخدر و تعداد دفعات مصرف را اندازه گیری میکنند و دارای تحلیل و روش نمره گذاری میباشد.