پرسشنامه مصرف مشروبات الکلی و موادمخدر

45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۱۹ سوال میباشد که تعداد مصرف مشروبات الکلی ومواد مخدر را اندازه گیری میکند ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.