پرسشنامه مصرف مشروبات الکلی ومصرف ماد مخدر

این پرسشنامه شامل ۷ سوال است که زمان مصرف مشروبات الکلی ومادمخدر را نشان میدهد ودارای تحلیل وروش نمره دهی میباشد.