پرسشنامه مصرف مشروبات الکلی ومصرف ماد مخدر۵

این پرسششششششنامه شامل ۴ سوال است که مصرف وفروش مواد یامشروبات الکلی درمیان دوستان را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل وروش نمره دهی میباشد.