پرسشنامه مشکلات توجهی کودکان

این ابزاز اصولا برای معلمان تهیه شده است.تا بتوانند تاثیر داروهای محرک برکودکان ۶تا۱۶ ساله را بسنجند.ودارای ۱۲ عبارت وشیوه نمره گذاری میباشد.