پرسشنامه مشروبات الکلی وموادمخدر۳

این پرسشنامه شامل ۶ سوال میباشد که فراوانی مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر را اندازه گیری میکند و دارای تحلیل و روش نمره گذاری میباشد.