پرسشنامه مشاهدات مشکلات اجتماعی

این آزمون شامل ۱۴ سوال است که احساس های والدین و دانش آموزان نسبت به مشکلات اجتماع را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل و روش نمره دهی است.