پرسشنامه مشارکت شهروندان بر حکمروایی شهر

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۲سوال در چند بخش فرهنگی،سیاسی،اقتصادی و….است که در قالب فایل wordمیباشد.