پرسشنامه مشارکت شهروندان بر حکمروایی شهر

این پرسشنامه دارای ۴۲سوال در چند بخش فرهنگی،سیاسی،اقتصادی و….است که در قالب فایل wordمیباشد.