پرسشنامه مشارکت زنان در فعالیت های تولیدی و دگرگونی آن با ورود تکنولوژی

هدف اصلی این ابزار بررسی مشارکت زنان بوده است ودارای ۱۲ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.