پرسشنامه مشارکت اجتماعی

این پرسشنامه شامل ۴ سوال است که میزان راحتی و مشارکت در کارهای محله توسط فرزند و والدین را اندازه گیری می کند.ودارای روش نمره دهی وتحلیل است.