پرسشنامه مسائل موجود درحمل و نقل جاده ای

هدف این پرسشنامه بررسی مسائل موجود درحمل و نقل جاده ای است.وشامل ۱۸ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.