پرسشنامه مسائل موجود درحمل و نقل جاده ای

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی مسائل موجود درحمل و نقل جاده ای است.وشامل ۱۸ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.