پرسشنامه مسئولیت پذیری در دانش آموزان

این پرسشنامه محقق ساخته است و دارای ۲۵ سوال می باشد . اعتبار آن در پایان نامه کارشناسی ارشد محاسبه شده و لازم است محقق در جامعه خود مجددا آلفا را محاسبه نماید . در قالب فایل word است و توضیحات لازم در مورد اعتبار و روایی در اخر پرسشنامه قرار دارد