پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

20,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه به بررسی میزان تمایل سازمان به پذیرش مسئولیت اجتماعی می پردازد.وشامل ۱۳ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.