پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

هدف این پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت است.وشامل ۱۶ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیر است و دارای نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.