پرسشنامه مزایای باز مهندسی فرایندهای کسب وکار

هدف این پرسشنامه بررسی مزایای باز مهندسی فرایندهای کسب وکار میباشد.وشامل ۵ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.