پرسشنامه مزایای باز مهندسی فرایندهای کسب وکار

10,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی مزایای باز مهندسی فرایندهای کسب وکار میباشد.وشامل ۵ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.