پرسشنامه مرکز کنترلی فردجولیان راتر

این پرسشنامه تمایل فرد به کنترل درونی وبیرونی رامورد سنجش قرارمیدهد.وشامل ۱۰ عبارت است که آزمودنی با کشیدن دایره بدور گزینه الف یا ب موافقت خودرانشان می دهد.