پرسشنامه مرکز کنترلی فردجولیان راتر

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه تمایل فرد به کنترل درونی وبیرونی رامورد سنجش قرارمیدهد.وشامل ۱۰ عبارت است که آزمودنی با کشیدن دایره بدور گزینه الف یا ب موافقت خودرانشان می دهد.