پرسشنامه مذاکرات فروش با خریداران خارجی

هدف این پرسشنامه بررسی عوامل تعیین رضایت در مذاکرات فروش با خریداران خارجی است.و شامل ۱۲۲ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.