پرسشنامه مد گرایی

این پرسشنامه دارای ۱۰عبارت ودر قالب فایل wordاست.