پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

30,000 ریال – خرید
ارزیابی مدیریت کیفیت فراگیر درسازمان از اهداف این پرسشنامه است ودارای ۸ معیار وروش نمره گذاری است.