پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

هدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت کیفیت جامع است.وشامل ۳۵ عبارت که گزینه های پاسخ به انها بله،تاحدودی،خیر میباشد ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.