پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت کیفیت جامع است.وشامل ۳۵ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها بله،تاحدودی،وخیراست و دارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.