پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع درموسسات آموزش عالی

هدف این آزمون ارزیابی کلی مدیریت کیفیت جامع درموسسات آموزش عالی است.ودارای ۱۳ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.