پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی

هدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه به کیفیت جامع در تدارکات آموزشی است.وشامل ۳۲ عبارت ونحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.