پرسشنامه مدیریت نوآوری

هدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت نوآوری است.ودارای ۵ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله ،تاحدودی،وخیر میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.