پرسشنامه مدیریت زمان عصری صبحی

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۳سوال و روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است که اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل jpGاست.