پرسشنامه مدیریت زمان عصری صبحی

این پرسشنامه دارای ۱۳سوال و روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است که اعتبار و روایی ندارد و درقالب فایل jpGاست.