پرسشنامه مدیریت زمان اسمیت ریلی و میدکیف

35,000.00 ریال – خرید
هدف این پزسشنامه شناسایی سیکل ( چرخه ) بهره وری روزانه افراد است . میزان بهره وری فرد را با ۱۳ سوال تعیین می کند که آیا فرد در صبح ، عصر یا صبح و عصر می تواند بیشترین بهره وری را داشته باشد .