پرسشنامه مدیریت دارایی های غیر منقول سازمان

هدف این پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارایی های غیر منقول سازمان است ودارای ۱۱ سوال است همراه با روش امتیازدهی وتفسیر نتایج.