پرسشنامه مدیریت دارایی های غیر منقول سازمان

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارایی های غیر منقول سازمان است ودارای ۱۱ سوال است همراه با روش امتیازدهی وتفسیر نتایج.