پرسشنامه مدیریت تضاد

45,000 ریال – خرید
مشخص کردن سبک مدیریت تضاد افراد هدف این آزمون است .که دارای ۳۰ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد که روایی و پایایی ندارد.