پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

30,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت استراتژیک کیفیت است.وشامل ۱۷ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.