پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

هدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت استراتژیک کیفیت است.وشامل ۱۷ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.